Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

I/Cơ sở pháp lý: Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Luật Doanh nghiệp số 60/QH/2005/QH11 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Quyết định Số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về…

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty 100% vốn nước ngoài

HỒ SƠ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI GỒM: 1. Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc thứ nhất ký (Theo mẫu); 2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận…

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Về các thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP: Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư 2005 và Luật doanh nghiệp 2005 hoặc Công ty đã được cấp Giấy phép đầu tư và đã đăng ký lại theo Quy định…