Hợp đồng luật dân sự

Hợp đồng luật dân sự là một trong những chế  định quan trọng và xuất hiện sớm nhất trong lịch sử của pháp luật dân sự. Cùng với sự xuất hiện của hợp đồng thì hợp đồng dân sự nói riêng là một trong những phương thức hữu hiệu để chủ thể tham gia vào…