Công ty Cổ phần

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN (Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp) 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ…

Giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp tư nhân), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu…

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty Quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi của Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu như sau: – Tên, địa chỉ trụ sở chính…

Thành lập công ty hợp doanh

Hồ sơ thành lập công ty hợp doanh Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (theo mẫu). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh (theo mẫu). Danh sách thành viên công ty hợp danh do…