Hợp đồng luật dân sự

Hợp đồng luật dân sự là một trong những chế  định quan trọng và xuất hiện sớm nhất trong lịch sử của pháp luật dân sự. Cùng với sự xuất hiện của hợp đồng thì hợp đồng dân sự nói riêng là một trong những phương thức hữu hiệu để chủ thể tham gia vào…

Người chưa thành niên phạm tội

Hiện nay, tội phạm chưa thành niên có xu hướng gia tăng với mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng quy định pháp luật quá nương tay đối với người chưa thành niên phạm tội và đề nghị thông tin về các quy định pháp luật cụ thể…